Novinky

1. 6. 2016

Finální program sjezdu je ke stažení zde.

24. 5. 2016

Podrobnosti o přidělených kreditech ČLK, ČAS a AKP ČR naleznete zde.

21. 4. 2016

Příjem příspěvků do sborníku je ukončen. Příspěvky autorů, kteří ho k uzávěrce nedo­dali, nebudou ve sborníku otištěny.

14. 4. 2016

Na webových stránkách sjezdu byl zveřejněn podrobný vědecký program.

14. 4. 2016

Vědecký výbor vybízí všechny autory, jejichž přihláška k aktivní účasti byla přijata k pre­zentaci na sjezdu, k zaslání příspěvku. Nejzazší termín pro zaslání příspěvků je 20. dubna 2016. Více zde.

7. 4. 2016

Na webových stránkách sjezdu byl zveřejněn rámcový vědecký program.

17. 3. 2016

Byla zahájena on-line registrace a rezervace ubytování.

Oznamujeme Vám, že termín pro včasnou registraci byl prodloužen do 17. dubna. Více naleznete zde.

1. 3. 2016

Rádi bychom Vás informovali, že registrační a ubytovací formuláře budou zprovozně­ny v průběhu března. Děkujeme za pochopení. ČPS z. s.

26. 2. 2016

Příjem přihlášek k aktivní účasti (ústní sdělení, workshop nebo poster) byl ukončen. Děkujeme za enormí zájem. Autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí přihlášky do 5. března 2016.

08. 02. 2016

Dovolujeme si připomenout, že Vědecký výbor konference vybízí všechny autory k při­hlášení k aktivní účasti s příspěvky (ústní sdělení, workshop nebo poster), jež by mohly být zahrnuty do vědeckého programu sjezdu. K přihlášení prosím použijte pouze tento online formu­lář.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 15. února 2016. Podrobnosti naleznete v sekci Aktivní účast.

05. 01. 2016

Dovolujeme si připomenout, že Vědecký výbor konference vyzývá společnosti a sekce, které mají zájem zorganizovat vlastní symposium, že mají posledních 10 dní k zaslání závazné přihlášky. K přihlášení prosím použijte pouze tento online formu­lář.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 15. ledna 2016. Podrobnosti naleznete v sekci Aktivní účast.

08. 12. 2015

Příspěvky zaslané a přijaté pro XI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP budou publikovány samostatně ve Sborníku příspěvků.

20. 11. 2015

Byly zveřejneny informace k aktivní účasti na sjezdu. Podrobnosti nalezne­te v zá­ložce Aktivní účast.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

rád bych Vás všechny jménem Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně co nejsrdečněji pozval k účasti na již XI. sjezdu naší společnosti, který se uskuteční tradičně ve Špindlerově Mlýně ve dnech 9. až 12. června 2016.

Zvolené motto sjezdu „Duševní zdraví – věc veřejná“ napovídá, že prioritním tématem jednání bude postavení psychiatrie v současné společnosti a společná diskuze nad probíhající reformou systému psychiatrické péče. Již nyní můžeme slíbit velmi zajímavý program, protože účast na sjezdu přislíbili významní hosté z řady institucí, které mají na probíhající reformní proces významný vliv. K nejváženějším hostům bude patřit návštěva Dr. Matta Muijena z Evropské kanceláře WHO a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Rádi bychom zachovali shodnou skladbu programu, která bude podobně jako při minulých sjezdech neměnná: od plenárních přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru přes sympózia s důrazem na praxi, workshopy zaměřené na osvojení a prohloubení praktických znalostí anebo dovedností, a v neposlední řadě vývěsková sdělení.

Svůj prostor v programu budou mít pro psychiatrickou péči zcela nepostradatelné zdravotní sestry a rovněž uživatelé psychiatrické péče, které považujeme za dlouhodobé partnery, poskytující důležitou zpětnou vazbu k našemu konání. Rádi bychom věnovali pozornost palčivým tématům současné ambulantní psychiatrické péče, která se potýká se směsicí úhradových, administrativních a z legislativy vyplývajících problémů, ke kterým patří i dostupnost léčivých přípravků a jejich použití ve specifických skupinách nemocných.

Na sjezdu budou udílena tradiční ocenění, ke kterým patří Kuffnerova cena, Cena výboru PS ČLS JEP, Novinářská cena a Heverochovy medaile za dosavadní práci v oboru psychiatrie, které jsou udělovány již v úvodu akce.

Těším se s Vámi na shledanou ve Špindlerově Mlýně v červnu letošního roku!

S přátelským pozdravem

Martin Anders
prezident sjezdu a budoucí předseda PS ČLS JEP

 

Vítejte na webových stránkách XI. sjezdu
Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně