Zpráva z XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

dovolte, abychom Vám jménem České psychiatrické společnosti, organizačního výboru a sekre­tariátu poděkovali za Vaši účast na XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony od 9. do 12. 6. 2016.

Vaše přítomnost přispěla k velkému významu a úspěchu této akce, na níž se zaregistrovalo 742 delegátů včetně pracovníků farmaceutického průmyslu, doprovodných osob a pa­cientských organizací.

Rádi bychom Vás informovali, že níže máte možnost si prohlédnout celkovou zprávu ze sjezdu včetně fotografií.

Sekretariát sjezdu

GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17
140 21  Praha 4
Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: cpssjezd@guarant.cz
Web: www.cpssjezd.cz

 

Ceny předané na sjezdu

 

Čestná medaile ČLS JEP

Čestná medaile ČLS JEP byla slavnostně předána během Slavnostního zahájení XI. sjezdu PS ČLS JEP prof. MUDr. Evě Češkové, CSc.

 

Heverochova medaile

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP také udělil Heverochovu medaili vybraným členům k je­jich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2016 naleznete zde.

 

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti

Byla udělena Kuffnerova cena za nejlepší publikaci z oboru psychiatrie, která byla vydána v roce 2015.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny ji za rok 2015 udělila Ladislavu Hosákovi, Michalu Hrdličkovi, Janu Libigerovi a kol. za publikaci „Psychiatrie a pedopsychiatrie“ (Nakla­da­tel­ství Karolinum).

Partnerem této ceny je společnost Mylan.

 

Novinářská cena

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil Novinářskou cenu za publicistický, reportáž­ní či naučný článek, ev. filmový dokument, který představuje významný příspěvek k porozumění du­ševním onemocněním anebo vede ke zlepšení postavení duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešňák s článkem Drogy, které léčí publikovaným v časopise Respekt (říjen 2015).

 

Cena pro autora nejlepšího posteru

Vědecký a organizační výbor vyhlásil soutěž o nejlepší poster XI. sjezdu Psychiatrické spo­leč­nosti ČLS JEP. V průběhu sjezdu byl vybrán a oceněn nejlepší poster.

Vítězem se stala Eva Kitzlerová a kol. s posterem „Polymorfismy genů pro proteiny tepel­ného šoku (HSP 70), apolipoprotein E (Apo E), serotoninový přenašeč (5-HTT), moz­ko­vý neurotrofní faktor (BDNF) a serotoninový receptor 2A (5-HT2A) při depresivní poruše a Alzheimerově nemoci“.

Cena byla předána 12. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony.

 

Cena výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. (cestovní grant) pro rok 2016

Výbor Společnosti vypsal soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na některou z kon­fe­rencí Světové psychiatrické společnosti pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let. O udělení ceny rozhodl výbor Společnosti s přihlédnutím k hlasování pří­tom­né­ho obecenstva.

Vítězem se stal Filip Tylš s přednáškou „Akutní účinky psilocybinu a jejich vztah k moz­ko­vé aktivitě hodnocený pomocí kvantitativního EEG“.

Cena byla předána 12. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony.

 

XI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech


Počet registrovaných:
 
682 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 742)
55% žen, 45% mužů
   
Zlatí partneři:     3
Partneři:     3
Vystavovatelské stánky:   14
   
Satelitní sympozia:     4
Plenární přednášky:     2
Symposia:   31
Workshopy:   5
Postery:   21
Aktivní sdělení:   přes 130
   
   

Udělené kredity

 
  Česká lékařská komora
Počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 43663
   
  Česká asociace sester
Počet kreditů: 12
Číslo akce: ČAS/KK/1375/2016
   
  Asociace klinických psychologů ČR
Počet kreditů: 12
Číslo akce: AKP ČR­VČ/OK/14/2016

 

Fotogalerie

několik fotografií ze sjezdu naleznete zde.
 

Zlatý partner

          

 

Partner